Dilluns - Dijous: 08:00 a 18:00
Divendres: 08:00 a 15:00
Vine a Visitar
C/ Santa Engracia, 10-12
28010 - Madrid
Política de privacitat

En UMAS Mútua d’Assegurances ens preocupa assegurar la confidencialitat de les dades personals dels nostres mutualistes, per això volem informar de la política de protecció de dades que tenim implantada.

Des de el dia 25 de maig de 2018 és plenament aplicable a tota la Unió Europea el Reglament Europeu de Protecció de Dades. En aquest sentit volem informar-vos del tractament de dades personals que realitzem a UMAS, com ho fem, amb quina finalitat i que drets té al respecte.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de les seves dades personals

Identitat: UMAS Unió Mútua Assistencial d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa.
CIF: G-28747574
Adreça: Carrer Sant Engracia, nº 10-12, 28010, Madrid.
Correu electrònic: lopd@umas.es
Contacte Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@umas.es

Obtenció de dades

UMAS ha obtingut les dades personals que seran objecte de tractament d’alguna de les següents fonts:

• Facilitades voluntàriament per vostè en el moment de la formalització de la relació contractual, per a l’elaboració del projecte sol·licitat i / o la contractació de l’assegurança, que seran complementats amb els obtinguts al llarg de la durada del contracte amb les que es generin com conseqüència de la seva execució.
• A través de la informació que consti en fitxers comuns creats per les entitats asseguradores amb habilitació legal als que UMAS hi estigui adherida.
• De registres públics i / o fonts accessibles al públic i sempre que hi hagi interès legítim per a això, i només en els casos de contractació.

En el cas de proporcionar-nos informació sobre altres persones ha d’obtenir el seu consentiment. Això és aplicable a totes les dades, i especialment si aquestes fossin dades sensibles com el relatius a la salut i / o sancions administratives. Si ens proporciona dades d’altres persones ens està confirmant que té el seu permís i que aquestes persones han comprès com s’utilitzarà aquesta informació.

Finalitat del tractament de les seves dades

En cas que porti a terme una contractació d’assegurances, les seves dades personals seran tractades per a les finalitats que es detallen a continuació:

• Formalització i gestió del projecte i / o contracte d’assegurança sol·licitat, per tal de donar compliment a les obligacions, prestacions, cobertures i serveis derivats del contracte subscrit. Així mateix, podran ser tractats dades de salut quan això sigui necessari per a la gestió i tramitació de les cobertures del contracte subscrit.
• Realitzar controls de qualitat en relació als serveis prestats respecte a l’assegurança contractada.
• Complir amb la normativa sectorial que afecta UMAS en funció de la seva activitat asseguradora, i en atenció als serveis prestats, especialment la normativa d’assegurances de distribució, de prevenció de blanqueig de capitals quan procedeixi, i prevenció e investigació del frau.
• Per a l’exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus que puguin derivar de la relació mantinguda.
• Per remetre-li informació publicitària comercial i / o promocional de productes d’assegurances i / o serveis de UMAS, a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics (en particular per SMS ocorreu electrònic), i fins i tot un cop finalitzada la relació contractual (si vostè així ho ha autoritzat).

En el cas que es porti a terme una tarificació, les seves dades personals seran tractades per a les finalitats que es detallen a continuació:

• Formalització i gestió del projecte d’assegurança sol·licitat.
• Complir amb la normativa sectorial que afecta UMAS en funció de la seva activitat asseguradora, especialment la normativa d’assegurances i de distribució.
• Per a l’exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus que puguin derivar de la relació mantinguda.
• Si vostè ho ha autoritzat, per remetre-li un nou projecte d’assegurança en els 12 mesos següents al seu termini de validesa, a través de qualsevol mitjà inclosos els electrònics (en particular per SMS o correu electrònic).

Temps de conservació de les seves dades

En virtut de la relació jurídica com a conseqüència de la contractació de l’assegurança, les dades personals seran conservades:

• Durant tota la vigència de la relació contractual, així com, després de la seva finalització quan el tractament de les dades sigui necessari per atendre les possibles responsabilitats o reclamacions que puguin derivar de la relació mantinguda.
• Posteriorment, durant els terminis legals que resultin d’aplicació en cada cas concret, en funció de la finalitat per la qual van ser recollides, així com per complir amb els requeriments i responsabilitats de la normativa vigent aplicable en cada cas, en concret els terminis establerts a: Llei de contracte d’assegurança, Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (aplicable només en les assegurances d’automòbils), normativa de distribució, Llei de prevenció i blanqueig de capitals (quan procedeixi), així com qualsevol altra que fora d’aplicació.

No obstant això, les dades romandran en situació de bloqueig durant els terminis que determina la normativa especificada anteriorment, a fi de poder atendre les responsabilitats que es poguessin generar. Transcorreguts aquests terminis es procedirà a la seva supressió, llevat que l’interessat hagi autoritzat el seu tractament per a finalitats concretes per un termini superior.

En virtut de la relació jurídica com a conseqüència de la tarifació efectuada, les dades personals seran conservades:

• Durant tota la vigència del Projecte, procedint a la seva cancel·lació després de deu dies des de la finalització de la seva validesa si no s’arribés a subscriure el contracte d’assegurança, tot això de conformitat amb el que estableix la Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores i la normativa de distribució.
• Posteriorment, si ens ha autoritzat a remetre-li un nou projecte d’assegurança les dades es mantindran durant els 12 mesos següents al seu termini de validesa, procedint posteriorment a la seva cancel·lació i supressió.

Seguretat de les seves dades

Des del començament del tractament s’aplicaran les mesures organitzatives i de seguretat per garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat, resiliència o invulnerabilitat, per evitar la pèrdua, mal ús i accés no autoritzat a les seves dades personals. Tot això d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, així com el que s’estableixi en la normativa nacional que sigui d’aplicació.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades es troba emparada en:

• La formalització, execució i gestió del projecte i / o contracte d’assegurança sol·licitat (incloses les dades de salut en el cas que fossin necessaris), en els termes que consten detallats en la informació legal del Projecte i / o en les condicions particulars de la qual forma part aquesta informació. Aquestes dades seran necessaris, de manera que la negativa a facilitar comporta la impossibilitat de tarifació i / o contractació, així com de la prestació de les cobertures contractades.
• El compliment de la normativa d’assegurances i obligacions que afecten UMAS, especialment el que determina la Llei de contracte d’assegurança, la Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (exclusiva en les assegurances d’automòbils), normativa de distribució d’assegurances, Llei de prevenció i blanqueig de capitals (quan procedeixi).
• L’interès legítim que empara finalitats com ara: realitzar una anàlisi per a la valoració, selecció i delimitació del risc i la prevenció del frau en base a les dades facilitades i aquells obtinguts de fitxers comuns de sinistralitat del sector assegurador a què UMAS estigui adherida , realització d’enquestes o controls de qualitat en relació als serveis prestats, elaboració de perfils amb fins actuarials i d’anàlisi de mercat, cessió a les entitats per raó de reassegurança o coassegurança, enviament de comunicacions comercials per UMAS.
• El consentiment exprés si ha autoritzat l’enviament d’un nou Projecte en els dotze mesos següents, la tramesa de comunicacions comercials sobre altres productes i serveis que s’adaptin al seu perfil, així com la possibilitat de la seva remissió un cop finalitzada la relació contractual.

Comunicació de les seves dades a tercers

Les seves dades seran tractades de forma confidencial d’acord amb les finalitats i objecte del contracte, tant per UMAS com per la seva xarxa de mediadors, així com per altres entitats que, per qüestions de reassegurança i coassegurança intervinguin en la gestió de l’assegurança contractada, per tercers col·laboradors o proveïdors per a la gestió de les prestacions derivades de l’assegurança contractada. Les seves dades podran ser comunicades a la Direcció General d’Assegurances i a altres autoritats i òrgans Administratius i Judicials en funció de les seves competències, quan aquests així ho requereixin o la comunicació sigui necessària per salvaguardar els drets o interessos legítims de UMAS.

Drets que té respecte a les dades facilitades

L’interessat en relació a les dades que són tractats per UMAS, té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
• Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides, entre altres motius.
• Limitar el tractament per part de UMAS de tots o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
• Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format Inter operable i autosuficient.
• Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

De conformitat amb la normativa vigent, l’interessat pot exercir els seus drets sol·licitant-ho per escrit, i al costat d’una còpia d’un document fefaent que acrediti la seva identitat, en la següent adreça postal: C / Sant Engracia, nº 10-12, 28010, Madrid o al correu electrònic lopd@umas.es

Igualment, en el cas de no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades, en la següent adreça: C / Jorge Juan, 6 , 28001.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies